En el marc de la diversitat lingüística i cultural d’Europa es fa necessària l’educació dels ciutadans en una o més llengües estrangeres, com també en les oficials de les Illes Balears. La Unió Europea recomana als estats membres impulsar accions que possibilitin als ciutadans comunicar-se almenys en dues llengües, a més de la llengua materna. Amb aquesta realitat, cal un ensenyament de llengües a tots els nivells educatius que capaciti els ciutadans per tenir èxit en un món global.


En aquesta línia, amb la finalitat que els alumnes de les Illes Balears acabin l’educació obligatòria amb la competència lingüística i comunicativa necessàries en les dues llengües oficials (català i castellà) i en una llengua estrangera (preferentment l’anglès), la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, durant el curs 2013-2014, comença a aplicar el Decret de tractament integrat de llengües (TIL), el qual garanteix l’ús equilibrat en l’ensenyament del català, del castellà i de l’anglès.

 

 


Preguntes freqüents sobre el TIL

Quan s'inicia?

En el curs 2013-2014, la Conselleria d'Educació, Cultura y Universitats comença a aplicar el Decret de tractament integrat de llengües que garanteix l’ús equilibrat de català, de castellà i d’anglès en l’ensenyament.

Quina és la seva finalitat?

Que els alumnes de les Illes Balears acabin l’educació obligatòria amb la competència lingüística i comunicativa necessària en les dues llengües oficials (català i castellà) i en una llengua estrangera (preferentment, l’anglès).

Què canviarà?

Totes les matèries o mòduls (en el cas de la formació professional) no lingüístics es podran impartir en les dues llengües oficials o en la llengua estrangera. De fet, les tres llengües han de ser objecte d’ensenyament i d’aprenentatge en les àrees lingüístiques corresponents i, a la vegada, una eina per impartir matèries no lingüístiques, sempre de manera equilibrada entre les tres llengües.

A quins alumnes beneficiarà?

Aquest projecte s’iniciarà al primer curs del segon cicle d’educació infantil (3 anys), a primer, tercer i cinquè d’educació primària i al primer curs d’etapa a l’ESO. Així mateix, es desplegarà de manera gradual i progressiva fins al curs 2017-2018 -quan estarà implantat totalment- a la resta de cursos, a batxillerat i a formació professional.

Com se prepara l'aplicació del projecte?

Durant el present curs, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha format un total de 3.875 docents per poder dur a terme aquest projecte. A més a més ha facilitat als docents l’accés a l’Escola Oficial d’Idiomes per obtenir el certificat de nivell òptim per impartir classe en anglès. Així mateix, als centres de professors es duran a terme seminaris d’especialització per facilitar aquesta tasca i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) convocarà cursos perquè docents i ocupats laborals puguin obtenir la titulació requerida.

A destacar

  • La novetat més important que inclou aquest projecte educatiu és que totes les matèries o els mòduls (en el cas de la formació professional) no lingüístics es podran impartir en les dues llengües oficials o en la llengua estrangera. De fet, les tres llengües han de ser objecte d’ensenyament i d’aprenentatge en les àrees lingüístiques corresponents i, alhora, una eina per impartir matèries no lingüístiques, sempre de manera equilibrada.

  • A més, per facilitar la implantació del TIL, la introducció de la llengua estrangera en les matèries no lingüístiques es farà de manera gradual. Aquest projecte s’iniciarà al primer curs del segon cicle d’educació infantil (3 anys), a primer, tercer i cinquè d’educació primària i al primer curs d’etapa a l’ESO. Així mateix, es desplegarà de manera gradual i progressiva fins al curs 2017-2018 -quan estarà implantat totalment- a la resta de cursos, a batxillerat i a formació professional.

  • Per aplicar amb garanties el TIL, el Govern de les Illes Balears ha facilitat als docents l’accés a l’Escola Oficial d’Idiomes per obtenir el certificat de nivell òptim per impartir classe en anglès. Així mateix, als centres de professors es duran a terme seminaris d’especialització per facilitar aquesta tasca i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) convocarà cursos perquè docents i ocupats laborals puguin obtenir la titulació requerida.